Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho:

Jana Mokráňová e.U.

Marchettigasse 1b

1060 Viedeň

Rakúsko

Člen WKÖ

 

a kupujúceho pri kúpe tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.womanology.sk.

 

Objednávka

1. Kupujúci objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na internetovej stránke www.womanology.sk, alebo elektronickou písomnou formou, napríklad e-mailom alebo správou cez messenger.

 

2. Objednávka prijatá cez elektronický obchod www.womanology.sk alebo elektronickou písomnou formou je chápaná ako záväzná zmluva uzatvorená na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

3. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, telefónne a číslo, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, preferovaný spôsob platby a formy doručenia tovaru (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

4. Po prijatí objednávky bude na e-mail alebo messenger kupujúceho odoslaná informácia o prijatí objednávky, ako aj ďalšie informácie. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie správy v dôsledku napríklad neplatnej e-mailovej adresy, preplnenej schránky alebo iných dôvodoch nedoručenia na strane kupujúceho alebo tretích strán. Záväznosť objednávky týmto nie je narušená.

 

Kupujúci má nárok stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od jej odoslania a výlučne elektronickou písomnou formou.

 

Cenové podmienky

1. Kúpna cena tovaru uvedená v e-shope je platná v čase objednania. 

 

2. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že s predajnou cenou súhlasí.

 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať ceny tovaru kedykoľvek v priebehu trvania ponuky. Nové ceny nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia v e-shope. Táto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim.

 

4. V prípade, že je cena tovaru uvedená na e-shope omylom nesprávne, predávajúci poskytne kupujúcemu cenu, aká bola uvedená v tom čase na e-shope, no vyhradzuje si právo cenu bezodkladne aktualizovať, opraviť, pre účely ďalšej ponuky.

 

Doprava

 

Zásielky dopravujeme v režime ŠTANDARD alebo EXPRES.

 

Poplatky za dopravu sú nasledujúce:

 

Doručenie ŠTANDARD

V prípade úhrady na účet vopred alebo cez PayPal                 1,50 eur

V prípade úhrady dobierkou                                                      3,00 eur

 

Doručenie EXPRES

Možné uplatniť len pri platbe vopred úhradou na účet alebo cez PayPal        10.00 eur

 

 

Dodacie lehoty

 

1. Dodacia lehota ŠTANDARD je doručovaná do 6 pracovných dní od prijatia objednávky.

 

2. Dodacia lehota EXPRES je doručovaná do 2 pracovných dní od prijatia objednávky.

 

3. Dňom prijatia objednávky sa rozumie pracovný deň, v ktorom bola objednávka prijatá, a to do 17.00. Objednávky prijaté po 17.00 v pracovný deň, alebo v dňoch štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja, sú považované pre účely tejto zmluvy za prijaté nasledujúci pracovný deň.

 

Platobné podmienky

Platbu je možné uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:

1. Prevodom na účet.

        Číslo účtu: 0174488173/0900

        IBAN: SK9109000000000174488173

        Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky.

 

2. PayPal

 

3. Dobierka

 

Preberanie tovaru

 

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar.

 

2. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

 

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

 

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

A. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

 

1. Objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, môže kupujúci stornovať iba v deň jej odoslania, a to elektronickou písomnou formou. 

 

2. Do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru môže kupujúci tovar vrátiť bez udania dôvodu. Bude mu vrátená kúpna cena vráteného tovaru a poplatok za poštovné. Predávajúci uskutoční prevod peňažných prostriedkov do 14 dní od prijatia vráteného tovaru. Kupujúci je povinný tovar poslať naspäť predávajúcemu na vlastné náklady. Tovar je odporúčané zaslať ako doporučenú poistenú zásielku. Spať zasielaný tovar poslaný na dobierku nebude prevzatý.

 

3. Odstúpenie od zmluvy je platné najneskôr o polnoci štrnásteho dňa od prevzatia tovaru. Rozhodujúce v tomto prípade bude písomné upovedomenie predávajúceho o tejto skutočnosti. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar na adresu definovanú Predávajúcim. Lehota sa považuje za dodržanú, ak kupujúci podal zásielku na prepravu v posledný deň tejto lehoty.

 

4. Nárok na vrátenie peňazí má kupujúci až potom, ako predávajúci obdrží naspäť vracaný tovar.

 

5. Ak sa zásielka stratí či poškodí počas spätnej prepravy, predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť.

 

6. Pre získanie nároku na vrátenie tovaru nesmie byť tovar viditeľne používaný, nosený alebo mechanicky poškodený. Kupujúci by mal nakladať s tovarom len do miery nevyhnutnej na jeho odskúšanie. Tovar, s ktorým bolo zaobchádzané nad rámec nevyhnutný pre zistenie jeho funkčnosti a vhodnosti pre kupujúceho, nie je možné vrátiť a žiadať plnú úhradu. Pre zachovanie nároku na vrátenie peňazí je nutné, aby vrátený tovar sĺňal nasledujúce: bol v pôvodnom stave, bez zjavných známok dlhšieho používania či nosenia, je nepošodený, je kompletný a obsahuje všetky baliace a informačné materiály k nemu pôvodne priložené (informačné štítky, a pod.).

 

7. Pre získanie nároku na vrátenie tovaru musí kupujúci zaslať predávajúcemu doklad o kúpe (faktúru, kópiu faktúry, scan faktúry).

 

8. V prípade, že sa vrátený tovar poškodí počas prepravy v dôsledku zlého balenia, stráca kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny.

 

9. Neprebratie zásielky na dobierku alebo odmietnutie prevzatia zásielky, ktorú si kupujúci záväzne objednal, sa nepovažuje podľa legislatívy za platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci si v takýchto prípadoch môže a bude uplatňovať náhradu vzniknutých nákladov. 

 

B. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

 

Predávajúci môže zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledujúcich prípadoch:

 

1. Kupujúci v minulosti minimálne raz neprebral dobierku a neuhradil s ňou vzniknuté základy.

 

2. Kupujúci neuvedie kompletné kontaktné údaje potrebné pre doručenie tovaru.

 

3. Kupujúci koná nedôveryhodne, neuvedie pravdivé údaje alebo správne kontakty.

 

4. Tovar nie je možné doručiť z dôvodu vzniku nepredvídateľnej situácie.

 

5. Kupujúci, ktorý pri objednávke zvolil ako spôsob platby platbu na účet vopred alebo platbu cez paypal, nevykoná úhradu spôsobom, aby boli prostriedky pripísané do 5 dní po uskutočnení objednávky na účte alebo paypalovom konte predávajúceho.

 

6. Keď ktorákoľvek z hore uvedených situácií nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho na ním uvedených kontaktoch pre dohodnutie postupu pre riešenie situácie.

 

Reklamačný poriadok

 

1. Záruka na tovar je 2 roky.

 

2. Záruka sa nevzťahuje na chyby a vady vzniknuté počas plynutia záručnej doby dokázateľne nesprávnym používaním, mechanickým poškodením, rozbitím, nesprávnym zaobchádzaním či v dôsledku bežného opotrebenia. Pre tipy ako sa starať o rôzne typy bižutérie a šperkov prečítajte si sekciu Starostlivosť o bižutériu a šperky.

 

3. Záruka sa vzťahuje na chyby a vady vzniknuté počas plynutia záručnej doby zjavnou chybou výrobku alebo skrytou chybou materiálu.

 

4. Dôrazne odporúčame tovar si ihneď po prebratí dôkladne prezrieť a vyskúšať. V prípade nespokojnosti môžete využiť 14-dňovú lehotu na vrátenie tovaru bez udania dôvodu. Toto sa nevzťahuje na tovar s odstráneným štítkom, viditeľne používaný alebo mechanicky poškodený.

 

5. Pri uplatnení reklamácie je potrebné informovať bezodkladne písomnou formou predávajúceho o vzniku reklamácie a o skutočnosti, akým spôsobom sa vada či chyba prejavuje.  Predávajúci podá ďalšie inštrukcie, ako pri vybavení reklamácie postupovať.

 

Ochrana osobných údajov

 

1. Objednávkou tovaru na www.womanology.sk alebo registráciou na tejto stránke kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom, o jeho nákupoch a nákupnom správaní. Predávajúci tieto informácie nikdy neposkytuje tretím subjektom, s výnimkou tretích strán zabezpečujúcich prepravu tovaru. Viac informácií získate v časti Spracúvanie osobných údajov.

 

Záverečné ustanovenia

 

1. Kupujúci dokončením objednávky prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, poštovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

 

4. Predávajúci a kupujúci akceptovaním týchto obchodných podmienok súhlasí, že všetky spory vzniknuté z obchodno-právnych vzťahov budú prednostne riešiť formou zmieru.

 

5. Informácie, texty a fotografie uvedené na www.womanology.sk sú výlučným vlastníctvom predávajúceho a sú predmetom autorských práv. Ich použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho je zakázané.

 

Obchodné podmienky sú platné od 28. 10. 2016.

Technology By Filip Halčin | Womanology © 2019