Spracúvanie osobných údajov

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
V zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha profesionálne a v súlade s platnou legislatívou. Vaše osobné údaje spracúvame výlučne pre potreby vybavenia vašej objednávky a doručenia tovaru. Údaje sú uložené v bezpečnej elektronickej databáze a prístup k nej majú iba oprávnené osoby a zazmluvnení sprostredkovatelia. V prípade, že prejavíte záujem o registráciu na našej stránke a vôľu dostávať produktové informácie, vaše osobné údaje spracúvame výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre účely priameho marketingu. Ak si v ktoromkoľvek z prípadov želáte, aby sme vaše osobné údaje ďalej nespracúvali, stačí požiadať písomne o ich výmaz z našej databázy, čo obratom vykonáme.

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, ani ich v žiadnom prípade nezverejňujeme. Osobné údaje spracúvame len v rozsahu potrebnom pre naplnenie našich záväzkov vyplývajúcich z kúpno-predajného vzťahu. Rešpektujeme súkromie našich zákazníkov a k ich osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.

Vaše osobné údaje spracúvame len v nasledujúcom rozsahu:

- meno a priezvisko

- adresa doručenia

- e-mail a telefonický kontakt pre potvrdenie objednávky

 

Technology By Filip Halčin | Womanology © 2018